MENU
3.9

Dr. Punita Taneja

Principal Dentist

Dr. Rateb Makawi

Aesthetic dentist

Dr.Karan

General Dentist

Dr. Aishwarya

Dental Hygienist

Dr. Jagtar Dhanda

Trained Consultant & Surgeon

Dr. Nabil Aziz Ishag

General Dentist

team shape1
team shape3